އިއުލާން

2018ވަނަ އަހަރުގައި މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރއިން ގަނެފައިވާ މުދާ އަދި ހޯދައިފައިވާ ޙިދުމަތްތަކުގެ ބިލްތަކަށް ފައިސާ ހޯދުމާއި ގުޅޭ