އިއުލާން

ގދ.ތިނަދޫގައި ޢިމާރާތްކުރާ ފްލެޓްތަކަށް އެދިލެއްވި ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ޝަރުޠު ހަމަވެ ޕޮއިންޓް ދެވުނު A ކެޓަގަރީގެ ވަގުތީ ލިސްޓް އިޢުލާންކޮށް ޝަކުވާ ހުށަހަޅަން ހުޅުވާލުން.