އިއުލާން

މިނިސްޓްރީގެ ބޭނުމަށް ތާރު އެޅުމަށް ބޭނުންވާ ބައެއް މެޝިނަރީ އޮޕަރޭޓަރުންނާއިއެކު ކުއްޔަށް ދޫކުރާނެ ފަރާތެއް ހޯދުމާއި ގުޅޭ އިއުލާން(ދިވެހި)