އިއުލާން

މާލޭ ރިންގް ރޯޑުގެ މަސައްކަތްތައް ކުރިއަށް ގެންދަމުންދާތީ މިހާރު ބެހެއްޓިފައިހުރި ގާޑިޔާތައް އެހެން ސަރަހައްދަކަށް ބަދަލުކުރުމާއި ބެހޭ އިއުލާން