ގުޅުއްވުމަށް

ފޯނު ނަންބަރު: +(960) 3004300

ފެކެސް ނަންބަރު: +(960) 3004301

އީމެއިލް އެޑްރެސް: secretariat@housing.gov.mv

އެޑްރެސް
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އަރބަން ޑިވެލޮޕްމެންޓް
އަމީނީ މަގު، މާފަންނު
މާލެ 2039، ދިވެހިރާއްޖެ

ޑައިރެކްޓަރީ ބެލުމަށް

މެސެޖެއް ފޮނުއްވުމަށް ތިރީގައިވާ ފޯމް ފުރާލައްވާ