ޑައުންލޯޑްސް

މިނިސްޓްރީގެ ބޭނުމަށް ސޮއިލް ސްޓެބިލައިޒަރ ސަޕްލައި ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމާއި ގުޅޭ މައުލޫމާތު ކަރުދާސް އަދި އިއުލާން