ޑައުންލޯޑްސް

މިނިސްޓްރީގެ ބޭނުމަށް ތާރު އެޅުމަށް ބޭނުންވާ މެޝެނަރީ އޮޕަރޭޓަރުންނާއިއެކު ކުއްޔަށް ދޫކުރުމާ ގުޅޭ އިއުލާނާއި މައުލޫމާތު ކަރުދާސް