ޑައުންލޯޑްސް

ގެދޮރުވެރިކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމްގެ ދަށުން ހުޅުދޫ / މީދޫ އަވަށުގައި އިމާރާތްކުރެވޭ 48 ފްލެޓް ދޫކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ އުޞޫލާއި ޝަރުތު