ޑައުންލޯޑްސް

ބ. އޭދައްފުށީގައި މިނިސްޓްރީގެ ފަރާތުން ތާރު އެޅުމަށް ބޭނުންވާ މެޝެނަރީ އޮޕަރޭޓަރުންނާއިއެކު ކުއްޔަށް ދޫކުރުމާ ގުޅޭ މައުލޫމާތު ކަރުދާސް