ޑައުންލޯޑްސް

ޏ.ފުވައްމުލަކުގައި މިނިސްޓްރީގެ ފަރާތުން ތާރު އެޅުމަށް ބޭނުންވާ މެޝެނަރީ އޮޕަރޭޓަރުންނާއިއެކު ކުއްޔަށް ދޫކުރުމާ ގުޅޭ މައުލޫމާތު ކަރުދާސް