ޑައުންލޯޑްސް

ކ.ކާށިދޫ ބަނދަރު ހެދުމުގެ މަޝްރޫޢުގެ އެންވަރަމަންޓް އިމްޕެކްޓް އެސެސްމަންޓަށް ބޭނުންވާ ކޮންސަލްޓަންސީއާއީ ބެހޭ