ޑައުންލޯޑްސް

އދ.މަންދޫ ޖެޓީ ހެދުމުގެ މަޝްރޫޢުގެ އެންވަރަމަންޓް އިމްޕެކްޓެ އެސެސްމަންޓަށް ބޭނުންވާ އެންވަރަމަންޓަލް ކޮންސަލްޓަންސީއާއި ރިޕޯޓް ތައްޔާރު ކުރާނެ ފަރާތެއް ހޯދުން