ޑައުންލޯޑްސް

ބ.ފުޅަދޫ ޖެޓީ ހެދުމުގެ މަޝްރޫޢުގެ އެންވަރަމަންޓް އިމްޕެކްޓެ އެސެސްމަންޓަށް ބޭނުންވާ އެންވަރަމަންޓަލް ކޮންސަލްޓަންސީއާއި ރިޕޯޓް ތައްޔާރު ކުރާނެ ފަރާތެއް ހޯދުން