ޑައުންލޯޑްސް

ޕްރޮޕޯސަލް ހުށަހެޅުއްވުމުގެ ދަޢުވަތު: ހދ. ކުޅުދުއްފުށި، ގދ. ތިނަދޫ އަދި އައްޑޫ ސިޓީގައި ހައުސިން ޔުނިޓުތަކެއް ފަރުމާކޮށް ޢިމާރާތްކުރުން