ޑައުންލޯޑްސް

މިނިސްޓަރ ޑރ. މުޙައްމަދު މުޢިއްޒުގެ ޚިޠާބު "މަގޭ ދީނާ މަގޭ ޤައުމާ މަގޭ އަމްނާ ނުކުޅެއްޗޭ"

9 ފެބުރުވަރީ 2018 ވީ ދުވަހުގެ ރޭ އަލިމަސް އުފާ ކާނިވަލުގައި ޕީޕީއެމް އިން ވޭއްވި ޖަލްސާ "މަގޭ ދީނާއި މަގޭ ގައުމާ" ގައި މިނިސްޓރ ޑރ. މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު