ޑައުންލޯޑްސް

ޢިމާރާތުގެ އާކިޓެކްޗަރަލް އަދި ސްޓްރަކްޗަރަލް ޑިޒައިން ކުރާފަރާތްތަކާއި ޗެކް ކުރާފަރާތްތައް ރެޖިސްޓަރ ކުރުމުގެ އުޞޫލުގެ 2 ވަނަ މާއްދާގެ (ރ) އާއި ގުޅޭ