ގެލެރީ

‏ސ.ހުޅުދޫގައި އިމާރާތްކޮށް ނިމިފައިވާ ހައުސިންގް ޔުނިޓްތައް އޭގެ ހައްގުވެރިންނަށް ހަވާލު ކުރުމުގެ ކުރިން އެތަންތަން ހުރި ހާލަތު ބެއްލެވުން.