ގެލެރީ

‏ހދ. ނޮޅިވަރަންފަރު ގައި އިމާރާތްކުރުން ހުއްޓިފައިވާ160 ގޭގެ ތެރެއިން 60 ގޭގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ދާގޮތް މިނިސްޓަރު އައިމިނަތު އާތިފާ ބައްލަވައިލެއްވުން