ގެލެރީ

‏މިނިސްޓަރު އައިމިނަތު އާތިފާ ބ. އޭދަފުށީ ކައުންސިލާއި ބައްދަލުކުރައްވައި، އޭދަފުށީގައި ހައުސިން ޔުނިޓް އެޅުމާއި ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާ ކުރައްވައިފި.