ގެލެރީ

‏ބ. އޭދަފުއްޓައް މިނިސްޓަރ އާތިފާ ކުރައްވަމުންގެންދަވާ ދަތުރުފުޅުގައި މިއަދުވަނީ ބ. އަތޮޅު ކައުންސިލާއި ބައްދަލުކުރައްވާ ހައުސިންގްއާއި ގުޅޭ ކަން ކަމާއި މަޝްވަރާކުރައްވާފައި.