ގެލެރީ

‏މިނިސްޓަރު އައިމިނަތު އާތިފާ ބ. ދަރަވަންދޫ ކައުންސިލާއި ބައްދަލު ކުރައްވައި ކައުންސިލްގެ ކަންބޮޑުވުންތައް އަޑު އައްސަވާ، ގެދޮރުވެރިކުރުމާއި ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާ ކުރައްވާފައި