ގެލެރީ

‏ދ. އަތޮޅުގެ ބޯހިޔާވެހިކަމުގެ ކަންކަމާއި ގުޅޭގޮތުންނާއި ދ. ވާނީގެ ރައްޔިތުން ދ. ކުޑަހުވަދޫއަށް ބަދަލު ކުރުމާއި ގުޅިގެން އުފެދިފައިވާ ނުތަނަވަސްކަން ހައްލު ކުރުމާއި ގުޅޭ ގޮތުން މިނިސްޓްރީގެ ފަރާތުން މަޝްވަރާ ކުރެއްވުން