ގެލެރީ

‏ދ. ވާނީގެ ރައްޔިތުން ދ. ކުޑަހުވަދޫއަށް ބަދަލު ގެތައް ރަޖިސްޓަރީ ކުރުމާއި ގުޅިގެން އުފެދިފައިވާ ނުތަނަވަސްކަން ހައްލު ކުރުމާއި ގުޅޭ ގޮތުން މިނިސްޓްރީގެ ފަރާތުން ދ. ވާނީން އިން ބަދަލުވި ރައްޔިތުންނާއި ބައްދަލުކޮށް މަޝްވަރާ ކުރައްވާފައި