ގެލެރީ

‏ސަރުކާރުން ދ. އަތޮޅުގައި އަޅަން ހަމަޖެހިފައިވާ ހައުސިން ޔުނިޓްތަކާއި ގުޅޭ ގޮތުން ދ. އަތޮޅު ކައުންސިލުން އެއަތޮޅު ކައުންސިލުތަކާއި އެކު މަސްވަރާ ކުރުމަށް ބޭއްވި ބައްދަލުވުމުގައި މިނިސްޓަރުގެ ފަރާތުން ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަންނަވައިފި