ގެލެރީ

‏ހުކުރު ދުވަހުގެގެރޭގައި ހިނގާދިޔަ އަލިފާނުގެ ހާދިސާގައި ގެއްލުން ލިބުނު އިމާރާތްތައް އިސްޕެކްޓް ކުރުމުގެ މަސައްކަތުގައި މިނިސްޓްރީގެ މުވައްޒަފުން ދަނީ ހަރަކާތްރެރިވަމުންނެވެ