ގެލެރީ

ފުވައްމުލައް ސިޓީގައި އިމާރާތްކުރެވިފައިވާ ހައުސިންގ ޔުނިޓް ސަރަހައްދުގެ ލޭންޑްސްކޭޕް ޑިޒައިން ކުރުމާއި ތަރައްޤީ ކުރުމުގެ އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކޮށްފ