ގެލެރީ

ތ. ވިލުފުށީގައި އިމާރާތްކުރަން ފަށާފައިވާ ހައުސިން ޔުނިޓްތަކަށް ހައުސިންގ މިނިސްޓަރ އާތިފާ ޒިޔާރަތްކޮށް، މަސައްކަތް ގޮސްފައިވާ ހިސާބާއި ސައިޓުގެ ހާލަތު ބައްލަވާލައްވައިފި