ގެލެރީ

ގދ. ތިނަދޫ އަދި ސ.ހިތަދޫ ގައި އިމާރާތްކޮށްފައިވާ ހައުސިންގ ޔުނިޓް ސަރަހައްދުގެ ލޭންޑްސްކޭޕިންގް އަދި މަގު ބައްތި ޖެހުމުގެ އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކޮށްފި