ގެލެރީ

ބ. ތުޅާދޫގައި އިމާރާތްކުރަން ފަށާފައިވާ ހައުސިން ޔުނިޓްތަކަށް ޒިޔާރަތް ކޮށް، އެތަންތަނުގައި ޙާލަތު މިނިސްޓަރު އައިމިނަތު އާތިފާ ބައްލަވާ ލައްވައިފި