ގެލެރީ

‏ކުނބުރުދޫ، ހދ.މާވައިދޫ ، ހދ.ފަރިދޫ އިން ހދ. ނޮޅިވަރަންފަރަށް ޚިޖުރަ ކުރި 52ޢާއިލާ އާއި މިނިސްޓަރު އައިމިނަތު އާތިފާ ބައްދަލު ކުރައްވައި އެފަރާތްތަކުގެ ކަންބޮޑުވުންތައް އަޑު އައްސަވައި ފި