ގެލެރީ

‏މިނިސްޓަރު އައިމިނަތު އާތިފާ ހދ. ނޮޅިވަރަންފަރު ކައުންސިލާއި ބައްދަލު ކުރައްވައި ކައުންސިލްގެ ކަންބޮޑުވުންތައް އަޑު އައްސަވާ، ގެދޮރުވެރިކުރުމާއި ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާ ކުރައްވާފައި