ދިވެހިރާއްޖެއަކީ ތަނަވަސް، އިޖްތިމާއީ ހިދުމަތްތަކާއި، މޫސުން ވިލުންކުރުމާއި، ހަމަހަމަ އަދި ގުޅިފައިވާ ރަށްތަކަށް އިޖްތިމާއީ ހިދުމަތްތަކާއި އިޤްތިޞާދީ ފުރުސަތުތައް ފަހިކޮށްދިނުމާއި، އިޖްތިމާއީ އަދާލަތު ފެތުރުމާއި، ސަރުކާރުން ދެމުންދާ ހިދުމަތުގެ ފެންވަރު ރަނގަޅުކުރުމާއި، ތިމާވެށި ރައްކާތެރިކޮށް، އިންސާނީ ހައްޤުތަކަށް އިހުތިރާމް ކުރުން.