ދިވެހިރާއްޖޭގައި އެކި ރަށްތަކަށް ފޯރުކޮށްދޭ ހިދުމަތްތަކަކީ ފަސޭހައިން ލިބެން ހުންނަ ހިދުމަތްތަކަކަށް ހަދާ، ހަމަހަމަކޮށް، ތަނަވަސްކޮށް އެ ހިދުމަތްތައް ފޯރުކޮށްދިނުން.