ސްޓްރެންތެނިންގ ޖެންޑާ އިންކްލޫސިވް އިނީޝިއޭޓިވްސް (އެސްޖީއައިއައި)، އައުޓްޕުޓް 5: އެސްޓެބްލިޝްމަންޓް އޮފް 3 ޑީވީ ޝެލްޓަރސް

12 ޖެނުއަރީ 2024

ޕްރޮޖެކްޓުގެ ނަން: ސްޓްރެންތެނިންގ ޖެންޑާ އިންކްލޫސިވް އިނީޝިއޭޓިވްސް (އެސްޖީއައިއައި)، އައުޓްޕުޓް 5: އެސްޓެބްލިޝްމަންޓް އޮފް 0 ޑީވީ ޝެލްޓަރސް
ފަންޑިންގ: އޭޝިއަން ޑިވެލޮޕްމަންޓް ބޭންކް
އެގްޒެކިއުޓިންގ އޭޖެންސީ: މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް
ލީޑް އިމްޕްލިމެންޓިންގ އޭޖެންސީ: މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ، ފެމިލީ އެންޑް ސޯޝަލް ސަރވިސަސް
އައުޓްޕުޓް 5 އިމްޕްލިމެންޓިންގ އޭޖެންސީ: މިނިސްޓްރީ އޮފް ނޭޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ